the_asilus: (gadfly)
[personal profile] the_asilus
РЕВОЛЮЦІЯ ЗАКІНЧИЛАСЯ. РОЗПОЧАЛАСЯ КОНТРРЕВОЛЮЦІЯ

Ідентичність документа "Доручення премєр-міністра України" від 04.12.2014 підтвердилася. Ось він опублікований на сайті "Зеркала недели".

Висновки.

  1. Уряд готує законопроекти, які стосуються соціально-економічного становища громадян таємно від громадян.

  2. Уряд бачить Україну як бантустан з дешевою неосвіченою робочою силою.

  3. Документ перекладає усі проблеми на усі соціальні групи українців - від студентів і робітників до дрібних підприємців. У той час як великий капітал (олігархи) ніяким чином не відчують незручностей: не передбачено ні прогресивного оподаткування, ні націоналізації стратегічних галузей економіки.

  4. Українці 9 місяців чекали реформ, розуміючи, що треба "затягнути паски", але хотіли побачити світло в кінці тунелю. Уряд натомість пропонує продовження "ринкових реформ", які тривають вже понад 20 років, тільки у ще більш драконівському варіанті. У кінці тонелю - темрява.

  5. Втім, ніяких системних змін насправді і не пропонується. Пропонується лише економія на життєвих потребах громадян, які не належать до правлячого класу.

  6. За логікою уряду мешканці бантустану ще й мають мовчати, коли з них зніматимуть останню сорочку. Адже вже ухвалені закони (наприклад, про 30-денний арешт без рішення суду) і сьогоднішні законодавчі ініціативи "коаліції", готують законодавчу базу для репресій проти протестуючих, набагато серйознішу, ніж "закони 16 січня". Вже наперед акції протесту оголошені "провокаціями".

  7. Саме "ініціативи" уряду приведуть Україну до колапсу. І лише акціями протесту цей колапс можна зупинити.

Україна знала вже не один Майдан. Для кожного з них були свої приводи, але причиною усіх Майданів були соціальні причини. Прірва між правлячими кланами і народом призвела і до повстання 1 грудня 2013.
Ця прірва і після повалення Януковича не була подолана.
Подолаємо.

Оригинал: https://www.facebook.com/thomas.severyn/posts/1571410689740831
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

the_asilus: (Default)
the_asilus

December 2014

S M T W T F S
 12345 6
7891011 1213
14151617181920
21222324252627
28293031   

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 20th, 2017 11:51 pm
Powered by Dreamwidth Studios